COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCECOMPLEX PILOT TRAININGLETŇANY AIRPORT LKLTZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)TECNAM P2010COMPLEX PILOT TRAININGPPL(A), CPL(A), ATP(A) LICENCEZERO TO ATPLIR(A) SEP, IR(A) MEP(A), FI(A)20 YEARS!

Pojištění pilotů

K 1.1.2016 dochází k úpravě v pojištění odpovědnosti pojištěného za újmu způsobenou na letadle. To se týká zejména – územního rozsahu pojištění, spoluúčasti a přirážky za žáka ve výcviku. Nyní se navíc bude zohledňovat bezeškodní průběh. Níže uvádíme změny oproti stávající podobě.

 

 1. Územní rozsah je stanoven na území celý svět. Možnost pojištění s územním rozsahem ČR+SR je zrušena.
 2. U spoluúčasti má nyní klient možnost volby a to 5% nebo 10% spoluúčasti. V minulých letech byla stanovena pouze 10% spoluúčast.
 3. Koeficient přirážky u žáka ve výcviku byl snížen z 1,2 na 1,1.
 4.  Nově byl do výpočtu ročního pojistného zohledněn bezeškodní průběh a to v následujícím rozdělení.
 5. Pojištění vzniká nejdříve dnem následujícím po dni, kdy pojištěný řádně uhradil společnosti F AIR, spol. s r.o.  částku odpovídající pojistnému za zvolený rozsah pojištění. Až poté bude pojištěnému vydán Certifikát pojištění.
 6. Rozsah pojištění odpovědnosti za škodu i za újmu na letadle v užívání zůstane zachován včetně všech parametrů.
 • Rozsah pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na letadlech zahrnuje nejen odpovědnost za újmu vzniklou na letadle, ale také odpovědnost za finanční újmu (následnou i čistou). Pod tím si lze představit následující případy škodných událostí, viz níže:
  • vznikne újma na letadle a oprava trvá 1 měsíc. Za dané období by za standardních podmínek poškozený vytvořil určitý zisk z pronajímání / využívání letadla za úplatu. Takto vzniklou finanční ztrátu může nárokovat po viníkovi a z rozšířeného rozsahu pojištění odpovědnosti za újmu by pojišťovna plnila. Každý z pojištěných pilotů si tak může vybrat variantu pojištění. 
  • pilot přistane nouzově a letadlu se nic nestane, avšak je nutné, aby "někdo" vynaložil náklady na transport letadla, případně i na předepsané revizní úkony na částech letadla. Opět z nově nabízeného rozsahu pojištění by bylo hrazeno.

7.Nová aktualizovaná verze certifikátu.

8.Objednávku pojištění klient vyplní sám a zašle emailem na adresu f-air@f-air.cz. Formulář objednávky pojištění je umístěný ke stažení.

POKYNY PRO UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ

 

 • Klient vyplní objednávku pojištění
 • Vyplněnou objednávku klient zašle na emailovou adresu f-air@f-air.cz
 • Částku vypočtenou na základě vyplněných údajů v objednávce klient uhradí buď v hotovosti na dispečinku nebo převodem na účet KB Benešov č. ú: 474300267/0100, jako variabilní symbol klient uvede své rodné číslo
 • Certifikát bude vystaven po řádném uhrazení částky odpovídající pojistnému za zvolený rozsah pojištění na účet společnosti F AIR, spol. s r.o.
 • Certifikát si pojištěný vyzvedne na dispečinku F AIR, nebo dle dohody.

 

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

 

STANDARDNÍ - POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PILOTŮ (PLATÍ I PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE)
  Objednávka pojištění odpovědnosti pilotů
OBJEDNÁVKA POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI PILOTŮ ŽÁCI
  Objednávka pojištění odpovědnosti pilotů žáci
SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI (PLATÍ I PRO ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE)
 

Sazebník pojištění odpovědnosti

SAZEBNÍK POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI - ŽÁCI
  Sazebník pojištění odpovědnosti - žáci
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ
 

Všeobecné podmínky pojištění VPP AVN